Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki

 

Proszę mieszkańców o zapoznanie się z treścią zamieszczonego pisma. Obwieszczenie

Obwieszczenie