Zapraszam na zebranie wiejskie 2 lutego 2019 r. o godz.16 dotyczące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BORKI

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Wrzosów w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

    Zaprasza się mieszkańców sołectwa Wrzosów na zebranie wiejskie w dniu 02 luty 2019 r. (sobota) na godzinę 16.00 w remizie strażackiej we Wrzosowie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, zgodnie z § 8 Statutu Sołectwa Wrzosów.

W przypadku nie stwierdzenia kworum wyznacza się kolejny terminu zebrania na dzień 02 luty 2019 (sobota ) na godzinę 16.15.

Proponowany porządek zebrania:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3) Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.

4) Wybór komisji skrutacyjnej.

5) Dokonanie wyboru sołtysa:

a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,

b) przeprowadzenie tajnego głosowania,

c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

6) Dokonanie wyboru rady sołeckiej:

a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na członków rady sołeckiej,

b) przeprowadzenie tajnego głosowania,

c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

7) Sprawy różne.