ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W BORKACH 19.02.2019 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. tj. wtorek o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

  5. Uzupełnienie i omówienie sprawozdań GSW – Przewodniczący.

  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2019 r.

- cennika robót akordowych

- wysokości diet

- zaciągania kredytów bankowych

9. Dyskusja nad planowanymi pracami w 2019 r. , oraz inne wolne wnioski i sprawy.

10. Zakończenie obrad.