ZAPROSZENIE na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GSW w Borkach

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 28.02.2016 r. tj. wtorek o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

 5. Uzupełnienie i omówienie sprawozdań GSW – Przewodniczący.

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.

 8. Przerwa

 9. Przedstawienie zmian w GSW na 2017 r

 10. Dyskusja nad zmianami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2017 r.

- cennika robót akordowych

- wysokości diet

- zaciągania kredytów bankowych

12. Dyskusja nad planowanymi pracami w 2017 r. , oraz inne wolne wnioski i sprawy.

13. Zakończenie obrad.